ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی های روانی نوجوانان دختر و پسر

گلچین مهری*,نصیری محمود,نجمی سیدبدرالدین,بشردوست نصراله

مقدمه. نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی است. نوجوان بواسطه رشد سریع جسمی و روانی نسبت به سایر دوره ها نیازهای متفاوتی پیدا می کند. نیاز به استقلال فردی باعث می شود تا در مقابل والدین و مربیان مقاومت کند و متعاقب آن آرامش فرد برهم بخورد. عدم آگاهی به نحوه برخورد با این تغییرات از سوی خانواده منجر به بروز چالش بین خانواده و نوجوان می گردد. مطالعه حاضر ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی های روانی نوجوانان را بررسی و شیوه های صحیح برخورد با آنرا ارائه می دهد.
روشها . از بین دانش آموزان نوجوان سالهای اول تا سوم دبیرستانهای دولتی، تعداد ۴۳۸ نفر پسر و ۴۵۴ نفر دختر به روش نمونه گیری تصادفی از بین خوشه های مختلف آموزش و پرورش انتخاب شدند. با تکمیل پرسشنامه، عملکرد خانواده با ویژگی های روانی نوجوانان از جمله مسوولیت پذیری، گرایش مذهبی، خودپنداری و امید به آینده مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مستقل عملکرد خانواده و متغیر وابسته ویژگی های روانی نوجوانان در نظر گرفته شد.
نتایج. اکثریت نوجوانان پسر سطح عملکرد خانواده را در حد مطلوب و نوجوانان دختر در حد نسبتا مطلوب توصیف نمودند. در خانواده با عملکرد مطلوب، مسوولیت پذیری، خودپنداری، امید به آینده و گرایش مذهبی بیشتر بود. ویژگی های روانی بجز در مورد گرایش مذهبی بین دختران و پسران تفاوت داشت (p<0.05)
بحث. این پژوهش وجود رابطه مثبت بین عملکرد خانواده و ویژگی های روانی مورد مطالعه نوجوانان را مورد تایید قرار می دهد. هر چه عملکرد خانواده مطلوب تر باشد خودپنداری، مسوولیت پذیری، امید به آینده و گرایش مذهبی در نوجوانان نیز مطلوب تر خواهد بود. توجه خانواده بخصوص والدین به انتظارات نوجوانان دختر و پسر باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

کلید واژه: عملکرد خانواده، ویژگی های روانی، نوجوان، بهداشت روان، اصفهان، بهداشت نوجوان

ديدگاه ها در اين مطلب .